Privacy & Algemene voorwaarden

De website buroonline.nl heeft vooral als doel om informatie te geven over het geldende dienstenaanbod.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buro Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door jou aan ons is verstrekt


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buro Online verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten voor jou te verrichten zoals met je is overeengekomen
 • Buro Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Buro Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buro Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor personen voor wie wij op basis van een opdrachtrelatie projecten hebben verzorgd geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. je persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) ten minste zeven jaar bewaren. De persoonsgegevens die wij in het kader van onze eigen wettelijke bewaarplicht niet meer nodig hebben bewaren we nog gedurende minimaal vijf jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om je desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer je vragen krijgt van bijvoorbeeld de belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin je een opdrachtrelatie met ons had.
 • Na verstrijken van de wettelijke termijn van zeven jaar voor onze eigen administratie of de termijn van vijf jaar in het kader van toetsingen of klachten, blijven jouw persoonsgegevens vaak nog beschikbaar in onze systemen, voor strikt interne doeleinden, zoals het kunnen benutten van voor jou uitgevoerde opdrachten als voorbeeld voor soortgelijke opdrachten, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
 • Voor personen van wie wij gegevens hebben ontvangen, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Buro Online deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buro Online jouw persoonsgegevens aan andere derden, zoals de belastingdienst. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken verschillende technologieën om Buro Online te beheren en volgen het gebruik van de inhoud die we leveren. Geaggregeerde gegevens over de klikfrequenties per e-mail en videoweergave
Informatie verzameld via HTML-cookies, Flash-cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën.

Cookies bieden ons een mechanisme om te begrijpen hoe u de site in de loop van de tijd gebruikt, zodat we u de beste gebruikerservaring kunnen bieden volgens uw opgegeven voorkeuren.

Buro Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (Google Analytics) cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij verkopen deze informatie niet aan een derde partij, maar kunnen informatie verstrekken aan partners die ons helpen bij het updaten, beheren of onderhouden van onze websites.

Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, Google Analytics is een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web en helpt ons te begrijpen hoe u de site gebruikt en manieren te vinden om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies van Google Analytics kunnen dingen bijhouden, zoals hoeveel tijd u aan de site besteedt en welke pagina’s u bezoekt, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren. De informatie die we verkrijgen, wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgedragen aan Google en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot de verwerking van verzamelde gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor een van de andere Google-services. Google is echter wel in staat om informatie aan derden te verstrekken in het geval Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen verdere invloed op. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Buro Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, binnen een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar pim@buroonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Buro Online wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buro Online neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@buroonline.nl.

Als je een vraag hebt over deze website of een reactie dan kan je het contactformulier invullen. Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen:

 • Buro Online dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
 • Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Buro Online is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Pim van der Arend is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Online. Hij is te bereiken via pim@buroonline.nl.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Buro Online voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Ook in het kader van de GDRP en de aangescherpte wetgeving omtrent privacy.

Iedereen krijgt van Buro Online automatisch een verwerkersovereenkomst welke in combinatie met de Algemene Voorwaarden geldt. Klik hier om de algemene voorwaarden in te zien.